przejdź do hurtowni

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO greenline-sklep.pl

(ważny od 30.09.2020)

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego greenline-sklep.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.greenline-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy, czyli firmą GREEN LINE Dariusz Kozikowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. RODO - Ogólne Rozporządzenie KE o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.greenline-sklep.p.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.greenline-sklep.pl, prowadzony jest przez firmę GREEN LINE Dariusz Kozikowski z siedzibą w Świeradowie-Zdroju 59-850, ul. Słowackiego 2/1, NIP 723-130-25-84, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w skrócie zwanym dalej GREEN LINE).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.greenline-sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz Politykę Prywatności, oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma GREEN LINE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę GREEN LINE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy GREEN LINE.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy GREEN LINE.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy GREEN LINE,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.greenline-sklep.pl, dokonać wyboru prezentowanych produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą GREEN LINE Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską GLS lub DHL, przesyłką Poczty Polskiej lub poprzez system Paczkomatów InPost. Istnieje również możliwość odbioru osobistego. Koszty dostawy wynoszą [zob. Opcje dostawy]. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez GREEN LINE opłaty za Zamówienie, lub licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta z wyborem opcji zapłaty za pobraniem.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.greenline-sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia oraz dołączenie do wysyłki z Towarem faktury VAT bądź paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 92 2490 0005 0000 4500 5548 9221,

b) płatnością w systemie płatniczym DotPay, IAI Pay, PayPal,

c) kartą płatniczą MAESTRO, MasterCard i VISA,  za pośrednictwem systemu płatniczego DotPay, IAI Pay, PayPal. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie dokonania zamówienia,

d) za pobraniem.

e) gotówką w przypadku odbioru osobistego. 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep internetowy drogą pocztową na adres: GREEN LINE, ul. Słowackiego 2/1, 59-850 Świeradów-Zdrój, lub drogą elektroniczną na adres info@greenline-sklep.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego, lub poprzez aplikację systemową dostępną z poziomu konta klienta - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

7.4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sklep internetowy zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.2. Zwrotu płatności sklep internetowy dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.3. Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania sklepowi internetowemu rzeczy na adres GREEN LINE, ul. Słowackiego 2/1, 59-850 Świeradów-Zdrój, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.5. Klient odpowiadaj tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.6. Artykuły higieniczne oraz artykuły użytku osobistego (np. pomadki do ust, dezodoranty roll-on, itp.) nie podlegają zwrotowi po ich jednokrotnym użyciu.


IX. Reklamacje dotyczące towarów

9.1. GREEN LINE jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@greenline-sklep.pl. GREEN LINE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. GREEN LINE nie jest producentem towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. GREEN LINE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić GREEN LINE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: GREEN LINE, 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Słowackiego 2/1, mailowo pod adres info@greenline-sklep.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. GREEN LINE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Ochrona danych osobowych.

11.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dariusz Kozikowski działający pod firmą GREEN LINE z siedzibą w Świeradowie-Zdroju,
ul. Słowackiego 2/1, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 723-130-25-84, REGON: 231217798
(dalej zwany Sklepem Internetowym).
11.2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności sklepu internetowego, jak również pytanie dotyczące praw przysługujących Klientowi,
można kierować na adres mailowy Administratora: info@greenline-sklep.pl lub telefonicznie na nr: (+48) 508 497 050.
11.3. Polityka prywatności sklepu internetowego jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679,
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
11.4. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klienta i ochrony informacji
osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu, oraz podejmuje
w tym celu wszelkie niezbędne działania z zachowaniem przepisów polskiego prawa.
11.5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji złożonych przez Klienta zamówień,
w tym do kontaktu mailowego lub ewentualnie telefonicznego, identyfikacji płatności, dostarczenia przesyłki za pośrednictwem
wybranej przez Klienta firmy kurierskiej.
11.6. Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny do realizacji tych zamówień i obejmuje: 
a) nazwisko i imię, 
b) adres dostawy,
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu.
w przypadku firmy, dodatkowo nazwę firmy i nr NIP. 

11.7. Podanie tych danych jest dobrowolne. Klient nie musi ich przekazywać Sklepowi Internetowemu, ale wówczas realizacja zamówień Klienta
nie będzie możliwa.
11.8. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu
obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli dla celów podatkowych
i rachunkowych.
 
11.9. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię oraz adres poczty elektronicznej.

11.10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Klientowi prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
11.11. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą upoważnieni pracownicy, podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz administratora
usługi informatyczne, księgowe, marketingowe, usługi transportowe, dostawca oprogramowania sklepu, a także podmioty
dostarczające zewnętrzne usługi dla sklepu internetowego.
 
11.12. Dane osobowe Klienta będą przechowywane bezterminowo ze względu na wdrożony w Sklepie Internetowym program
lojalnościowy oraz politykę rabatową, nie krócej jednak niż okres, przez który Sklep Internetowy
jest zobowiązany przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli minimum 5 lat w przypadku
prawa podatkowego (art. 17 RODO)
 
11.13. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

12.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.95 / 5.00 369 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-25
Jak zawsze wszystko super
2024-01-10
Rzadko wystawiam opinie. Tylko 5 lub 1, jak jestem pod wrazeniem lub bardzo niezadowolona. Tu, wszystko celujaco. Na poczatku, nie bylam pewna czy strona to nie bubel z podrobkami, starymi datami, brakiem produktow itp. Ku mojemu zaskoczeniu, sklep okazal sie na medal, z oryginalnymi produktami, dobrymi datami w konkurencyjnej cenie. Zamowilam kilka produktow i kazdy byl w porzadku. Plus, bardzo szybka dostawa. Polecam serdecznie.
pixelpixelpixelpixel